Termeni și condiții

Utilizarea site-ului de comerț electronic www.rilabo.ro implică acceptarea prezenților termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. SC RILABO PROD SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor poate fi citită oricând online accesând paginile site-ului.

INTRODUCERE

Acest site este proprietatea SC RILABO PROD SRL. Site-ul este găzduit de serverele proprii. SC RILABO PROD SRL își asumă dreptul de a modifica structura site-ului și de a schimba compania la care sunt colocate serverele fără o altă avertizare.

COPYRIGHT

Întregul conținut al acestui site www.rilabo.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SC RILABO PROD SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul SC RILABO PROD SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

LEGĂTURI

SC RILABO PROD SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR

SC RiLaBO PROD SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Această pagină web și materialele aferente sunt oferite “așa cum sunt” și atât cât sunt disponibile. Nu se garantează că produsele sunt în permanență în stoc, chiar dacă apare inscripția “în stoc“. SC RILABO PROD SRL nu poate garanta că acest site, serverele sale sau mail-urile trimise de lawww.rilabo.ro respectiv contact@rilabo.com sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. SC RILABO PROD SRL garantează că produsele achiziționate vor arăta identic cu imaginea de la descrierea de pe site, și garantează că în specificațiile tehnice ale produsului nu vor apărea modificări față de specificațiile oferite în paginile de prezentare ale respectivului produs.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Firma S.C. RILABO PROD SRL. a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare Regulamentul) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal. Firma S.C. RILABO PROD SRL. declara ca a fost informat asupra obligatiei sale de a prezenta garantii contractuale, legate in special de securitatea, modalitatile de prelucrare si de transfer al oricaror date cu caracter personal.

 1. Conform Regulamentului, partile agreeaza urmatoarele definitii: a) Date cu caracter personal : desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare persoana interesata ). Este considerata a fi o persoana fizica identificabila o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; b) Operator : desemneaza S.C. RILABO PROD SRL., care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal c) Responsabil de prelucrare : S.C. RILABO PROD SRL. sau Beneficiarul; d) Subcontractor : desemneaza aici orice organism tert partilor Contractului care are o relatie contractuala cu S.C. RILABO PROD SRL. pentru furnizarea serviciilor, produselor; e) Prelucrarea datelor cu caracter personal : desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora; f) Privacy Shield : desemneaza principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permit incadrarea schimburilor de Date cu caracter personal intre o tara membra a Uniunii Europene si o intreprindere cu sediul in Statele Unite; g) Violarea datelor cu caracter personal : desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date. h) Ora/zi: desemneaza ora/ziua lucratoare.

 Articolul 2 – Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii 2.1. Datele cu caracter perosnal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele: a) Date personale: nume si prenume, adresa, telefon, email. b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. 2.2. In masura in care, in baza Contractului, se vor adauga categorii de date, partile vor incheia un act aditional, care va contine noile tipuri de date prelucrate.

Articolul 3 – Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor S.C. RILABO PROD SRL. Adresa: Sovata, Str. Mihai Eminescu, Nr.B/3, E-mail: contact@rilabo.ro, www.rilabo.ro

3.2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate (“limitari legate de stocare”). 3.3. S.C. RILABO PROD SRL. proceseaza datele cu caracter personal mentionate la Articolul 2, in urmatoarele locatii fizice: Punct de lucru: Sovata, Str. Mihai Eminescu B/3, Nr.3 3.4. S.C. RILABO PROD SRL. nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza date cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 (trei) luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

Articolul 4 – Natura si scopul prelucrarii

4.1. S.C. RILABO PROD SRL. va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant. 4.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de catre S.C. RILABO PROD SRL. a serviciilor aferente obiectului Contractului.

Articolul 5 – Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal 5.1. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: destinatarii desemnati de Beneficiar si persoanele din cadrul Beneficiarului care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane. 5.2. Beneficiarul este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Anexe.

Articolul 6 – Drepturile si obligatiile S.C. RILABO PROD SRL., in calitatea sa de Operator 6.1. S.C. RILABO PROD SRL. si inclusiv subcontractorii S.C. RILABO PROD SRL., se obliga fata de Beneficiar sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: a) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; b) Operatorul va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intrun mod incompatibil acestor scopuri; c) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate; d) Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate; e) Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; f) Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri; g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii; S.C. RILABO PROD SRL. Adresa: Sovata, Str. Mihai Eminescu, Nr.B/3, Telefon: 0744539149 Email: contact@rilabo.ro, www.rilabo.ro) Operatorul se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective; i) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul se obliga sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate; j) Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate; k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.

 Articolul 7 – Drepturile si obligatiile Beneficiarului 7.1. Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele: a) Dintre cele doua Parti, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de catre Operator in numele Beneficiarului, iar Beneficiarul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Prestator. b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile Beneficiarului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile Beneficiarului. In lipsa acestor instructiuni, S.C. RILABO PROD SRL. va efectua prelucrarea datelor persoale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai. c) Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezenta Anexa; d) Beneficiarul are obligatia sa informeze S.C. RILABO PROD SRL. cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre S.C. RILABO PROD SRL. Adresa: Sovata, Str. Mihai Eminescu, Nr.B/3, Telefon: 0744539149E-mail: contact@rilabo.ro; e) Beneficiarul are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului; f) Beneficiarul va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale S.C. RILABO PROD SRL. care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea Serviciilor furnizate pentru si in numele Beneficiarului.

Articolul 8 – Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal 8.1. S.C. RILABO PROD SRL. se obliga sa notifice Beneficiarul orice violare a datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita Beneficiarului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcare a securitatii datelor cu caracter personal. 8.2. S.C. RILABO PROD SRL. garanteaza ca va informa Beneficiarul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Beneficiarul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia. 8.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, S.C. RILABO PROD SRL. va ajuta Beneficiarul in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, S.C. RILABO PROD SRL. Adresa: Sovata, Str. Mihai Eminescu, Nr.B/3, Telefon: 0744539149Email: contact@rilabo.ro, www.rilabo.ro cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs Beneficiarului, ca o consecinta a incalcarii securitatii. 8.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, S.C. RILABO PROD SRL. este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre Beneficiar la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre S.C. RILABO PROD SRL. in numele Beneficiarului. In acest sens, S.C. RILABO PROD SRL. se obliga ca listele trimise Beneficiarului sunt complete si corecte.

Articolul 9 – Raspunderea juridica 9.1. Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate de S.C. RILABO PROD SRL. sau produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin prezenta Anexa, S.C. RILABO PROD SRL. se va obliga la plata integrala a despagubirilor pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Articolul 10 – Interpretarea clauzelor si a termenilor prezentei Anexe. Clauzele standard 10.1. Toate clauzele prezentei Anexe se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor mentionate la Art.1. 10.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Anexe, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.

Articolul 11 – Autoritatea de Supraveghere 11.1. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Articolul 12 – Alte prevederi 12.1. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe adresa de email contact@rilabo.ro sau pe adresa sediului social al S.C. RILABO PROD SRL., mentionata mai sus.

COOKIE

Site-ul www.rilabo.ro colectează date referitoare la utilizarea site-urilor pe internet pentru a oferi servicii mai bune vizitatorilor și utilizatorilor săi, prin utilizarea de fișiere denumite „cookies” – fișiere pe care browserul de internet le copiază pe mediul de stocare al dispozitivului cu care navigați dumneavoastră atunci când accesați un site. Fișierele cookies NU permit identificarea dumneavoastră personală. Aceste fișiere NU sunt dăunătoare pentru dispozitivul de pe care navigați și NU afectează în vreun fel securitatea acestuia. Folosim strict cookie-urile necesare și funcționale pentru a permite explorarea paginilor web din cadrul site-ului nostru și pentru a vă oferi o serie de servicii de bază. Anumite cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă permite explorarea acestui website și pentru a folosi serviciile și caracteristicile lui fundamentale. Fără aceste cookie-uri, spre exemplu, nu veți putea urmări coșul dumneavoastră online de cumpărături. Folosind site-ul nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, însă aveți libertatea să vă schimbați setările browser-ului dacă doriți să le stergeți sau să le blocați.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

În cazul în care produsele nu se pot livra, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor încasate deja de SC RILABO PROD SRL dar nu și alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligațiilor SC RILABO PROD SRL față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de SC RILABO PROD SRL de la acest client. După expedierea produselor, dacă acestea au fost făcute corect conform comenzii, companiei SC RILABO PROD SRL nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel și de asemenea nici returnarea produselor.

GREȘELI DE TIPĂRIRE

În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date, sau afișate greșit iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

GARANȚII

Toate produsele comercializate de către SC RILABO PROD SRL beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, și provin din surse autorizate de producator, respectiv SC RILABO PROD SRL. În cazul certificatelor de garanție emise de SC RILABO PROD SRL produsele defectate în perioada de garanție vor fi aduse personal sau expediate printr-o companie de curierat pe adresa societății. Produsul va fi însoțit de o descriere scrisă a defectului reclamat, de o copie după factura și certificatul de garanție în original. Produsele se predau sau se expediază în ambalajul original, însoțite de toate accesoriile. Ambalarea corespunzătoare și costurile transportului sunt în sarcina clientului. Timpul de service se calculează din momentul în care produsul a sosit la sediul SC RILABO PROD SRL și până la momentul în care produsul a fost predat clientului, reprezentantului clientului, companiei de curierat (pe baza documentului de transport) sau până în momentul în care SC RILABO PROD SRL notifică clientul prin email sau fax. La cererea clientului, produsul poate fi expediat pe cheltuiala acestuia la orice adresă, prin curierat rapid. Conform legii, produsele ce au însumate intervenții de service de peste 10% din perioada de garanție sau care la o singură intervenție depășesc acestă perioadă, se înlocuiesc cu produse noi, identice sau se returnează clientului contravaloarea produsului, la valoare actualizată. Clauza de denunțare unilaterală a contractului se prezintă sub forma “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărături, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”. Aceasta se aplică în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică și expedierea s-a făcut printr-o companie de curierat. 

RETURNAREA PRODUSELOR

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur. Daca produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, sau dacă clientul a înregistrat produsul pe numele său la producător înainte de returnare, ne rezervăm dreptul de a solicita o compensație pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand sau, la opțiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia. Aceasta clauză se aplica conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.G. 130/200 art. 2 lit.e.

TERMENI DE LIVRARE

Termenul de livrare obișnuit al produselor cumpărate de pe site-ul nostru se încadrează între 2 zile și 1 săptămână din momentul înregistrării comenzii pe www.rilabo.ro.

TAXE SUPLIMENTARE

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și cheltuieli de expediție și/sau încasare. SC RILABO PROD SRL nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă percepută în plus fără o întelegere comună între părți, vă puteți adresa imediat societății.

CONDIȚII LEGALE

www.rilabo.ro funcționează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Român.

DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.rilabo.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între SC RILABO PROD SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin întelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate conținutul acestui text.